For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

انتشارات

Journal Papers
sort ascending
عملکرد مراتع با استفاده از رویکردهای میدانی و سنجش از دوری (مطالعه موردي: مراتع استپی و نیمه استپی جنوب و غرب اصفهان) July 2015
ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش گونۀ در معرض خطر انقراض کرفس کوهی با استفاده از مدل افزایشی تعمیم یافته Summer 1396
بررسي کارايي روش LFA براي ارزيابي پايداري و ميزان ماده آلي خاک مراتع استپي و نيمه استپي استان اصفهان January 1391
تحليل عملکرد چشم اندازهاي مرتعي با استفاده از داده‌هاي سنجده TM (مطالعه موردي منطقه سُه اصفهان) June 1391
استفاده از روش مدل‌سازي بيزين در مديريت و حفاظت حيات وحش (مطالعه موردي ارزيابي رضامندي زيستگاه گوزن زرد ايراني) June 1391
مقايسه پايداري خاكدانه‌هاي خاك در شدت‌هاي چرايي مختلف (مطالعه موردي: مراتع بردآسياب فريدونشهر) April 1391
Conference Papers
sort ascending
پايش تغييرات كاربري اراضي منطقه حفاظت شده تالاب چغاخور با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي لندست May 1392
پایش تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و شاخص خشکسالی استاندارد(SPI) February 1391
بررسي كارايي شاخص نشت جهت دار پوشش گياهي جهت ارزيابي عملکرد (مطالعه موردي تاغ‌زارهاي ورزنه اصفهان) May 1391
پيامدهاي سد سازي بر محيط زيست، سومين همايش بين‌المللي تغيير اقليم و گاهشناسي درختي May 1391
بررسي برخي از شاخص‌هاي تنوع در رويشگاههاي شور استان قم May 1391
پايش پوشش گياهي و توليد مراتع نيمه استپي استان قم طي يک دوره هشت ساله May 1391
کاربرد گياهان پالاينده در احياي بيابان June 1391
کاربرد مدل‌سازي ‌رويشگاه ‌در تعيين تأثير اقليم بر پراکنش جغرافيايي ‌گونه‌ها‌‌ي ‌گياهي، سومين همايش بين‌المللي تغيير اقليم و گاهشناسي درختي May 1391
آلودگي هوا و اثرات آن بر سلامت انسان February 1391
معرفي روش آناليز نقطه‌اي به منظور تعيين الگوي پراكنش پايه‌هاي گياهي در مراتع نيمه استپي استان اصفهان May 1391
بررسي و مقايسه کاربرد روشهاي نوين آبياري در پروژه‌هاي بيولوژيکي بيابانزدايي June 1391
بررسي اثر سطوح مختلف تنش خشكي بر خصوصيات جوانه زني بادامشک (Amygdalus scoparia) June 1391
تحليل عملكرد چشم‌اندازهاي مرتعي با استفاده از داده‌هاي سنجش از دور May 1391
بررسي تاثير زمان بارش در تغييرات تاج پوشش گياهي تيپ‌هاي مرتعي با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي (مطالعه موردي: جنوب اصفهان) May 1391

صفحات

ارتقاء امنیت وب با وف بومی